WIKT 2011 - 6th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2011

Hlavná stránka | Výbory | Registrácia | Program | Dôležité dátumy | Zasielanie príspevkov | Miesto konania |

6. ročník Workshopu o inteligentných a znalostne orientovaných technológiách (WIKT 2011)
sa bude konať v dňoch 24. - 25. novembra 2011 v Herľanoch, pod záštitou FEI TU v Košiciach.
5. ročník Workshopu WIKT 2010 sa konal v Bratislave pod záštitou Ústavu informatiky SAV, 11.-12. novembera 2010
4. ročník Workshopu WIKT 2009 sa konal v Herľanoch pod záštitou FEI, Technickej univerzity v Košiciach, 12. - 13. novembra 2009
3. ročník Workshopu WIKT 2008 sa konal v Smoleniciach pod záštitou FIIT STU Bratislava, 06. - 07. novembra 2008
2. ročník Workshopu WIKT 2007 sa konal na pôde FEI, Technickej univerzity v Košiciach, 15. - 16. novembra 2007
1. ročník Workshopu WIKT 2006 sa konal na pôde Ústavu informatiky SAV v Bratislave, 28. - 29. novembra 2006

Gejzír v Herľanoch

Dôležitým faktorom v budovaní znalostnej ekonomiky je schopnosť organizácií zhodnotiť svoj znalostný kapitál. Informačné technológie a znalosti sa stávajú kľúčovým faktorom zvyšovania produktivity práce. Slovenské firmy a slovenská ekonomika nemôže obstáť v týchto zmenách bez výskumu a vývoja v tejto oblasti. Tento workshop sa snaží podporiť posun organizácií k znalostnej ekonomike na základe výskumu a vývoja v oblasti inteligentných a znalostne orientovaných technológií.

Cieľom workshopu je výmena informácií o bežiacom výskume, diskusia o aktuálnych problémoch v predmetnej oblati a možných spôsoboch ich riešenia, ale aj skúsenosti s použitím relevantných pokročilých technológií a softvérových nástrojov a spôsobov ich využitia a nasadenia pre riešenie úloh praxe.

Príspevky by sa mali týkať najmä týchto oblastí:

Účasť študentov všetkých troch stupňov vysokých škôl, ktorí riešia diplomové práce a ročníkové projekty v predmetných oblastiach je vítaná.

V tomto roku pripravujeme špeciálnu sekciu pre študentov doktorandského štúdia okolo dizertačnej skúšky (minimovky), kde budú môcť prezentovať ciele svojej dizertačnej práce a rozpracované, resp.  čiastočné výsledky. Výhodou bude včasné získanie spätnej väzby o správnosti svojho postupu a zaujímavé impulzy pre ďalšiu prácu na dizertačke.
Príspevky do tejto sekcie je potrebné označiť už pri ich podaní.